Regulamin- Karnawałowy pomiar czasu 2021

1. CEL

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność sportową.
 2. Informowanie o zalecanych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w czasie Pandemii COVID-19
 3. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

2. ORGANIZATOR

3. KONTAKT

4. OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU

 1. Uczestnicy w godzinach 9:00- 15:00 odbierają zamówienia internetowe: numer, komin, medal, inne
 2. Osoba z odebranym zamówieniem w godzinach 10-14 może mieć zmierzony czas, porusza się wtedy po trasie Biegu Karnawałowego na dystansie 10 km.
 3. Klasyfikacja osób biegających następuje wg. czasów netto.
 4. Po zakończonym pomiarze czasu odbierasz zamówiony medal.
 5. Startujesz we skazanym terminie i miejscu na własną odpowiedzialność.
 6. Każdego uczestnika obowiązują zasady obostrzeń sanitarnych – nie można grupować się więcej niż w pięć osób, należy zachować dystans społeczny 1,5 metra oraz zasłaniać usta i nos.
 7. Każdy uczestnik pomiaru czasu jest zobowiązany do respektowani i stosowania się do zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz obowiązujących obostrzeń sanitarnych.
 8. Po zakończeniu pomiarów czasu nastąpi przedstawienie klasyfikacji i prezentacja najlepszych uczestników.
 9. Dekoracja odbędzie się zaocznie, skontaktujemy się ze zwycięzcami.
 10. Osoby zapisujące się na bieg wirtualny otrzymają swój pakiet pocztą. Wysyłki po 7 lutym.

4. TERMIN I MIEJSCE

 1. Pomiar czasu i wydawanie zamówień internetowych znajduje się przy ul. Manowskiego 2B (wały przy hotelu GEM)
 2. Punkt pomiarowy oraz odbiór zamówień internetowych w godzinach od 9:00 do 15:00

5. Dystans i proponowana trasa dla osób korzystających z pomiaru czasu

 1. Trasa płaska,
 2. Nawierzchnia asfaltowa, szutrowa, kostka.
 3. Organizator nie zabezpiecza trasy. Jednocześnie każdy z uczestników jest zobowiązany do zapoznania się z jej przebiegiem i poruszania się po jej wyznaczonym śladzie.
 4. Start i meta na wałach przy Hotelu GEM
 5. Swój indywidualny bieg należy ukończyć do godziny 15.
 6. Pozostawanie na trasie po upływie wyznaczonego czasu może powodować brak klasyfikacji w pomiarze czasu.
 7. Każdy uczestnik pomiaru czasu jest zobowiązany do respektowani i stosowania się do zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

6. KLASYFIKACJA

 1. Uczestnicy będą klasyfikowani po czasie netto czyli od momentu przekroczenia lini startowej do momentu przekroczenia lini mety. Ze względów organizacyjnych nie będą nagradzane kategorie wiekowe. Jednak klasyfikacja taka będzie prowadzona.
 2. Główną i nagradzaną klasyfikacją jest kategoria Open kobiet i mężczyzn.
 3. Osobną klasyfikację stanowi kategoria biegu wirtualnego. Uczestnicy Biegu Wirtualnego mają do pokonania ten sam dystans na tej samej trasie co pozostali uczestnicy ale nie muszą tego robić w dniu biegu 7 lutego 2021. Aby być sklasyfikowanym należy przesłać udokumentowany wynik biegu wirtualnego na zawody@pro-run.pl do 7 lutego 2021. Pakiety startowe biegu wirtualnego będą wysłane od 8 lutego na adres podany w zgłoszeniu na bieg.
 4. Kategorie wiekowe:
K 16 od 16 do 19 lat
K 20 od 18 do 29 lat
K 30 od 30 do 39 lat
K 40 od 40 do 49 lat
K 50 od 50 do 59 lat
K 60 od 60 do 69 lat
K 70 powyżej 70 lat
M 16 od 16 do 19 lat
M 20 od 18 do 29 lat
M 30 od 30 do 39 lat
M 40 od 40 do 49 lat
M 50 od 50 do 59 lat
M 60 od 60 do 69 lat
M 70 powyżej 70 lat

7. POMIAR CZASU

 1. Każdy z uczestników pomiaru czasu otrzymuje numer z chipem startowym
 2. W godzinach 10-14 obsługa pomiaru czasu zapisuje o której godzinie startuje dany zawodnik.
 3. Odczyt czasu na mecie odbywa się automatycznie. Na podstawie odczytów będzie prowadzona klasyfikacja po czasie netto czyli od momentu przekroczenia lini startu do ukończenia biegu.
 4. Na powyższej podstawie będą tworzone klasyfikacje biegu.
 5. Uczestnicy biegu wirtualnego wykonują pomiar czasu we własnym zakresie.

8. ZGŁOSZENIA NA POMIAR CZASU I PAKIETY STARTOWE

 1. Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy od dnia 7.12.2020 r. do 5.02.2021 r. do godz. 24:00 (datasport).
 2. Numery startowe i pakiety uczestnicy odbierają przed  i na biegu o czym zostaną poinformowani.
 3. Uczestnicy biegu wirtualnego otrzymują pakiet po biegu. Pakiety będą wysyłane na adres podany w zgłoszeniu.
 4. Start w biegu jest odpłatny:
  – 50 zł od 09.12.2020 do 05.02.2021
 5. Przy organizowanej usłudze pomiaru czasu nie działają płatności online dostępne w formularzu zapisów. Istnieje jedynie możliwość wykonania klasycznego przelewu. Jest to podyktowane łatwiejszą możliwością wykonania zwrotu w przypadku przymusu odwołania imprezy.

Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • ul. J.W. Dawida 26/9, Wrocław
 • nr konta: 44105015751000009080005508
 • Proszę o dopisek na przelewie: BK, Nazwisko i Imię

9. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. Osoby, które zgłoszą się w terminie od 7.12.2020 do 5.02.2021 otrzymają następujące świadczenia:
  – woda
  – numer startowy
  – odlewany medal
  – maseczkę karnawałową (komin)
  – wysyłka pakietu (dla uczestników biegu wirtualnego)
 2. Organizator nagradza najszybsze osoby w kategorii Open K+M, miejsca 1-3. Dekoracja odbędzie się zdalnie.
 3. Wszyscy uczestnicy biegu biorą udział w losowaniu nagród jeżeli organizator takie zapewni. Uczestnik nie musi być obecny na losowaniu, losowanie odbędzie się „zaocznie” po zakończeniu biegu. W losowaniu biorą udział tylko osoby, które ukończą bieg.
 4. Organizator zapewnia depozyt w dniu pomiaru czasu.

10. OBOSTRZENIA SANITARNE

 1. Osoby uczestniczące w pomiarze czasu są zobowiązane do odbioru numeru startowego w miejscu i terminie podanym przez organizatora.
 2. Odbiór zamówień będzie możliwy w dniu pomiaru czasu.
 3. Organizator spisuje numery startowe osób startujących. Osoby startujące obowiązują aktualne obostrzenia sanitarne.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do noszenia maseczki oraz zachowania dystansu społecznego.
 5. Start biegu jest rozciągnięty w czasie i trwa 4 godziny. Klasyfikacja odbywa się po czasie netto.
 6. Obowiązkiem startujących jest ustawienie się w rozproszeniu z jednej strony lini startu aby po sygnale startowym bezpiecznie przemieścić się przez start na trasę biegu.
 7. Organizator zapewnia środki do dezynfekcji.

11. UCZESTNICY

 1. W biegu mogą brać udział osoby powyżej 18 roku życia.
 2. Każda pełnoletnia osoba staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza zapisując się elektronicznie na bieg.
 3. Zapisując się na bieg wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia ich w klasyfikacji i komunikacie końcowym,

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt 14. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

14. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera). Np dane osobowe mogą być przekazane:

 • TU Europa – UBEZPIECZENIA
 • DATASPORT – pomiar czasu
 • GRAWER – grawerowanie medali
 • itp.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą stronie biegu www.biegkarnawalowy.pro-run.pl
 2. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Pożarnej i rozporządzeń dotyczących stanu epidemiologicznego.
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.