Regulamin- Karnawałowy Bieg Tyłem dla WOŚP – 28.01.2024

1. CEL

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność sportową.
 2. Promowanie zbiórki charytatywnej WOŚP
 3. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

2. ORGANIZATOR

3. KONTAKT

3. TERMIN I MIEJSCE

 1. start i meta biegu znajduje się przy pergoli Stadionu Olimpijskiego al. Paderewskiego 35.
 2. Starty biegu tyłem odbywają się o 10:00, 10:30, 13:00 szczegółowy harmonogram może być rozszerzony.
 3. Start biegu godzina 10:45 – bieg tyłem + 11.00 – bieg na 10 km.

4. Dystans

 1. Bieg Karnawałowy: bieg na 10 km lub 5 km.
 2. Bieg tyłem dookoła Stadionu Olimpijskiego ok. 800 m
 3. Trasa płaska, nawierzchnia asfaltowa, szutrowa, kostka.
 4. Trasa oznaczona.
 5. Pozostawanie na trasie po upływie wyznaczonego czasu może powodować brak klasyfikacji w pomiarze czasu.
 6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do respektowani i stosowania się do zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

5. KLASYFIKACJA dystans 10 km i 5 km

 1. Uczestnicy będą klasyfikowani po czasie netto poza pierwszymi 50 osobami na mecie – czas brutto.
 2. Główną i nagradzaną klasyfikacją jest kategoria Open kobiet i mężczyzn.
 3. Kategorie wiekowe nie są nagradzane.
K 16 od 16 do 19 lat
K 20 od 18 do 29 lat
K 30 od 30 do 39 lat
K 40 od 40 do 49 lat
K 50 od 50 do 59 lat
K 60 od 60 do 69 lat
K 70 powyżej 70 lat
M 16 od 16 do 19 lat
M 20 od 18 do 29 lat
M 30 od 30 do 39 lat
M 40 od 40 do 49 lat
M 50 od 50 do 59 lat
M 60 od 60 do 69 lat
M 70 powyżej 70 lat

6. POMIAR CZASU

 1. Każdy z uczestników pomiaru czasu otrzymuje numer z chipem startowym
 2. Odczyt czasu odbywa się automatycznie w punkcie start/meta. Na podstawie odczytów będzie prowadzona klasyfikacja uczestników
 3. Na powyższej podstawie będą tworzone klasyfikacje biegu.

7. ZGŁOSZENIA I PAKIETY STARTOWE

 1. Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy od dnia 25.12.2023 r. do 27.01.2024 r. do godz. 10:00 (datasport).
 2. Numery startowe i pakiety uczestnicy odbierają przed  i na biegu o czym zostaną poinformowani.
 3. Start w biegu jest odpłatny:
  10 KM BIEG KARNAWAŁOWY
  – 70 zł do 31.12.2023
  – 80 zł do 25.01.2024
  – 100 zł do 28.01.2024
  1 KM BIEG TYŁEM – 100% środków zostanie przekazany na rzecz fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Na dzień startu obowiązuje limit 150 osób. Limit może być zwiększony.
  – 50 zł do 28.01.2024
 4. Przy  działają płatności online dostępne w formularzu zapisów. Istnieje jednocześnie możliwość wykonania klasycznego przelewu.

Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • ul. J.W. Dawida 26/9, Wrocław
 • nr konta: 44105015751000009080005508
 • Proszę o dopisek na przelewie: BK, Nazwisko i Imię

8. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. Osoby, które zgłoszą się w terminie do 28.01.2024 otrzymają następujące świadczenia:
  – woda
  – numer startowy
  – odlewany medal
 2. Organizator nagradza najszybsze osoby w kategorii Open K+M, miejsca 1-3.
 3. Wszyscy uczestnicy biegu biorą udział w losowaniu nagród jeżeli organizator takie zapewni. Uczestnik nie musi być obecny na losowaniu, losowanie odbędzie się „zaocznie” po zakończeniu biegu. W losowaniu biorą udział tylko osoby, które ukończą biegu ma 10 km.
 4. Organizator zapewnia depozyt w dniu biegu.

9. REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

 1. Na całej trasie Biegu obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania -zasad poruszania się po drogach, stosownie do postanowień ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2012.1137 t. j.) i innych powszechnie obowiązujących przepisów.
 1. Zawodnik jest zobowiązany do najwyższej ostrożności przy przechodzeniu/przebieganiu przez drogę dostępną dla samochodów lub biegu wzdłuż takiej drogi.
 1. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe oraz służby kierujące ruchem drogowym.
 1. Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy.
 1. Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego
 1. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz nie dopuszczeniem do udziału w biegu.
 1. Zawodnicy biegną wyłącznie trasą (ulicami, duktami, ścieżkami) wyznaczoną przez organizatora.
 1. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych bieg.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu imprezy.
 2. W przypadku zakłócenia porządku publicznego służby porządkowe zawiadamiają funkcjonariuszy Policji.

10. OBOSTRZENIA SANITARNE

 1. Osoby uczestniczące w biegu są zobowiązane do odbioru numeru startowego w miejscu i terminie podanym przez organizatora.
 2. Osoby startujące obowiązują aktualne obostrzenia sanitarne.

11. UCZESTNICY

 1. W biegu mogą brać udział osoby powyżej 16 roku życia.
 2. Każda pełnoletnia osoba staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza zapisując się elektronicznie na bieg.
 3. Zapisując się na bieg wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia ich w klasyfikacji i komunikacie końcowym,

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt 14. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

14. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera).

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą stronie biegu www.biegkarnawalowy.pro-run.pl
 2. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Pożarnej i rozporządzeń dotyczących stanu epidemiologicznego.
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.