Wszystkich uczestników Biegu Karnawałowego zapraszamy do  rywalizacji nie tylko na arenie sportowej. Konkurs na najciekawszy i najbardziej wyjątkowy strój biegu wieńczy atrakcyjna nagroda – zegarek Garmin. Wszystkie zgłoszenia opublikujemy na profilu Facebookowym biegu w oddzielnej galerii. Zwycięży osoba, której zdjęcie zostanie wybrane w głosowaniu jury organizatora.

Warunki udziału

Aby wziąć udział w konkursie należy przyjść w swoim stroju pod ściankę biegu (przy podium). Tam w godzinach 10.00-11.30 będzie fotograf, który wszystkim chętnym wykona pamiątkowe zdjęcie, które weźmie udział w konkursie. Osoby, które nie zdążą przyjść na zdjęcie przed biegiem będą mogły to zrobić po zakończeniu biegu od 12.30 do 13.00.

Wyłonienie zwycięzców

Po zakończeniu biegu zostanie opublikowany post ze zdjęciami konkursowymi na profilu FB Pro-Run. Liczymy na wasze komentarze i polubienia jednocześnie zwycięskie zdjęcie wybierze jury konkursowe.

REGULAMIN KONKURSU

I Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie na najlepsze i najbardziej popularne przebranie na Biegu Karnawałowego (dalej: „Konkurs”).
  2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Pro Run Wrocław, (dalej: „Organizator”).
  3. Nagroda w konkursie to zegarek Garmin.
  4. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która jest uczestnikiem Biegu Karnawałowego.
  5. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.
  6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

II Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa

  1. Konkurs obejmuje osobę lub grupę osób, którym organizator wykona zdjęcie konkursowe w podanym niżej terminie na biegu (liczy się konkursowa fotografia).
  2. Jury wybierze najlepsze zdjęcie po ogłoszeniu zdjęć konkursowych biegu w terminie do 4.02.2024 r.
  3. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.